Voor organisaties is in de huidige arbeidsmarkt meer dan ooit het behouden van talent een topprioriteit. Talent is voor een organisatie onlosmakelijk verbonden met het streven naar en verhogen van de productiviteit en innovatiekracht. Daar waar voor een werknemer uiteraard baanbehoud en loopbaanperspectief het belangrijkste is. Daarom richt de HRman zich in eerste instantie op behoud van de arbeidsrelatie en pas als dat echt onmogelijk blijkt dan wordt er ingezet op een exit-traject.

Waarom bemiddeling?

Mediation is een belangrijke tool voor werkgevers en werknemers om tot een oplossing te komen bij een arbeidsconflict. Mediation wordt regelmatig geadviseerd bij arbeidsconflicten en verzuim. De HRman komt in beeld nog voordat een advocaat zich over de kwestie zal buigen. Voordeel is dat het uurtarief van de HRman lager is dan dat van een advocaat. Bovendien helpt het informele karakter van mediation om (verdere) escalatie van het conflict tussen werknemer en werkgever voorkomen, waardoor onderhandelingen vruchtbaarder gevoerd kunnen worden. Een gang naar de rechter kan altijd nog indien partijen ondanks alle inspanningen niet tot elkaar zijn gekomen.

Ook is het zo dat bij ontslag, arbeidsongeschiktheid en een arbeidsconflict het niet deelnemen aan mediation verstrekkende gevolgen kan hebben voor zowel werkgever als werknemer.

In situaties van arbeidsongeschiktheid waarbij een arbeidsconflict een rol speelt, kan de bedrijfsarts, op grond van de zogeheten STECR-richtlijnen, mediation adviseren. Wanneer dit niet tot stand komt, kan dit de re-integratie van de werknemer bemoeilijken. Afhankelijk van de situatie kan dit de werkgever of de werknemer (of beiden) worden aangerekend.

Wanneer de re-integratie niet slaagt en de werknemer gaat een WIA-uitkering aanvragen, toetst het UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Als het UWV van mening is dat de werkgever niet genoeg gedaan heeft, bv. door geen mediation in te zetten, leidt dit tot een loonsanctie en verlenging van het opzegverbod tijdens ziekte.

Ook in andere gevallen waarin sprake is van een arbeidsconflict, moet de werkgever oppassen. Indien het tot een tot een ontslagprocedure komt, toetst het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan om het conflict op te lossen.

Mediation wordt hierbij expliciet genoemd als oplossingsrichting. Een werkgever die geen mediationtraject opstart, kan daardoor aanlopen tegen een geweigerde ontslagvergunning.

Ook de kantonrechter weegt in zijn vonnis mee of partijen een mediationtraject hebben doorlopen. Indien de werkgever een ontbindingsverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding heeft ingediend, maar zijn medewerking aan mediation heeft onthouden kan dit leiden tot een weigering van de ontbinding of toekenning van een hogere ontslagvergoeding aan de werknemer. Andersom geldt uiteraard ook dat wanneer de werknemer medewerking weigert, dit in zijn nadeel kan worden uitgelegd.

Een conflict op de werkvloer kan een werkgever of werknemer duur komen te staan

De gevolgen van een samenwerkingsprobleem, meningsverschil, of conflict op de werkvloer kunnen groot zijn. Niet alleen voor de betrokkenen, maar eveneens voor de organisatie.
Als werkplezier, betrokkenheid en motivatie minder worden, ziet de ondernemer dat terug in afnemende productiviteit. Als een conflict escaleert, kan dit leiden tot arbeidsongeschiktheid of ziekte en (hoge) kosten voor de werkgever.

Vast staat dat conflicten veel negatieve energie, tijd en geld kosten. De werkelijke kosten van een arbeidsconflict of samenwerkingsprobleem zijn niet altijd goed zichtbaar.

Naast salariskosten en kosten van eventuele juridische bijstand zijn er ook minder zichtbare kostenfactoren, zoals kosten van verspilde tijd, minder goede beslissingen, verlies van ervaren personeel, herstructurering, sabotage/diefstal/schade, verminderd plezier in het werk en verloren arbeidstijd.

Laat het zover niet komen. Kies tijdig voor mediation!